Algemene voorwaarden

 

Inschrijving
Inschrijving voor de activiteiten (opleidingen, cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten) geschiedt door invulling Van het internetformulier, verzending en ontvangst door ons van het inschrijfformulier. De datum van ontvangst van de inschrijfformulieren is bij eventuele overschrijving bepalend voor inschrijving en toelating tot de activiteit(en).

Toelatingscriteria
Deelname aan de Beroepsopleiding Energetisch Therapeut vereist een vooropleiding van Havo, VWO of MBO, waarbij het een pre is dat er relevante werkervaring is opgedaan. Deelname met minder vooropleiding is wel mogelijk, maar kan dan niet leiden tot diplomering. Ook is dan een intakegesprek noodzakelijk.

Opleidingen, cursussen, workshops en overige activiteiten
Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren behoudt zich het recht voor om activiteit(en) geen doorgang te laten vinden, indien naar het oordeel van Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren onvoldoende inschrijvingen hebben plaatsgevonden. In dit geval zal Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren uitsluitend de betaalde bedragen voor de betreffende activiteit(en) terugbetalen. Rooster en indeling van de activiteiten kunnen gewijzigd worden. Tevens kunnen wijzigingen aangebracht worden in locatie, opzet en inhoud van de activiteiten. Indien de deelnemer naar het oordeel van Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren de goede orde en voortgang van de activiteit belemmert, kan Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren éénzijdig de overeenkomst met de betreffende deelnemer ontbinden.

Auteursrechten en eigendomsrechten
Verkoop of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van voor de activiteit vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren of enige andere door Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren in het lesmateriaal vermelde rechthebbende. Door studenten ingeleverede werkstukken mogen door Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren gebruikt worden als aanvulling op het lesmateriaal. Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren behoudt zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de deelnemer die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Betalings en annuleringsvoorwaarden
Bij aanmelding geef je de wijze van betaling aan. Betaling van de deelnamekosten aan de activiteiten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Volledige betaling of termijnbetaling dient voor aanvang van de activiteit, of het gedeelte waarop de termijnbetaling betrekking heeft, voldaan te zijn. Bij betaling in termijnen wordt een bedrag van € 1,- extra per termijn administratiekosten in rekening gebracht. Alle betalingen dienen contant of op de rekening zoals vermeld op de factuur te worden voldaan. Alle genoemde deelnamekosten aan de activiteiten hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de activiteiten. Alle overige en bijkomende kosten, zijn niet in de deelnamekosten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een annulering door de deelnemer dient schriftelijk of per e-mail met leesbevestiging aan het secretariaat van de onderwijsinstelling te worden verzonden. Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren bevestigt een annulering schriftelijk of per e-mail.
Tot 14 dagen voor het begin van de opleiding kan men zich terugtrekken en wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 23,- administratiekosten. Na dit tijdstip kan de opengevallen plaats niet meer worden ingenomen en wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. De deelnemer draagt zorg voor tijdige en correcte betaling van alle verschuldigde betalingen Niet naleven hiervan kan uitsluiting van de deelnemer van de betreffende activiteit tot gevolg hebben. De overeenkomst tussen de deelnemer en Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren wordt pas als beëindigd beschouwd wanneer aan alle wederzijdse verplichtingen is voldaan.

Herinschrijving bij voortijdige beëindiging
Wanneer je de Beroepsopleiding Energetisch Therapeut of vervolgopleiding sunshine reading voortijdig beëindigt en deze beslissing per aangetekend schrijven kenbaar maakt, biedt Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren je de mogelijkheid, in het eerstvolgende lesjaar, zonder bijbetaling de draad weer op te pakken.

Ethische code
Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren conformeert zich aan de ethische code zoals deze is opgesteld door de V.V.E.T. (Beroepvereniging Verbond Van Energetisch Therapeuten.

Klachten
Een klacht wordt zo spoedig mogelijk bespreekbaar gemaakt met de betreffende docent/behandelaar van de cursist/cliënt. In dat gesprek wordt gezocht naar mogelijkheden om de klacht op te lossen en indien nodig een vervolg afspraak gemaakt. Afspraken worden schriftelijk of per mail bevestigd. Veelal leidt dit tot een bevredigende oplossing.
Wanneer dit niet leidt tot een bevredigende oplossing wordt de klacht door de cursist/cliënt schriftelijk geformuleerd en ingediend bij de beroepsvereniging VVET, zodat er onafhankelijke bemiddeling kan worden opgestart. Wanneer binnen 4 weken nadien nog geen redelijke oplossing is gevonden kan de cursist/cliënt er voor kiezen de klacht aan een onafhankelijke geschillencomissie voor te leggen.
Caduceus Lieveren behandelt klachten met respect en bespreekt eventuele klachten zonder hierbij namen te noemen met collega's om herhalingen in de toekomst te voorkomen. Volledige klachtenprocedure is op aanvraag verkrijgbaar.

Aansprakelijkheid
In gevaI van aanspraak op schadevergoeding bedraagt het te betalen schadebedrag nooit meer dan het door de deelnemer betaalde bedrag.

Overige voorwaarden
Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Onderwijsinstelling Caduceus Lieveren heeft een beslissende stem in al die gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien.